รายชื่อโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
- โรงเรียนขนาดเล็ก
จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ
จำนวนนักเรียนจบการศึกษาจำแนกตามระยะเวลาที่ใช้เรียน
จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นป. 6
จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นม. 3
จำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นม. 6
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
จำนวนนักเรียนพิการ
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
จำนวนนักเรียนขาดแคลน
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
จำนวนนักเรียนพักนอน
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
จำนวนนักเรียนติด G
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด

รายการ 10 มิ.ย. 10 พ.ย. สิ้นปี
โรงเรียนหลักทั้งสิ้น 218 218 0
- โรงเรียนหลัก 215 215 0
- โรงเรียนสาขา 3 3 0
ร.ร.เปิดสอนถึงระดับ 218 218 0
- ประถมศึกษา 174 174 0
- มัธยมศึกษาตอนต้น 44 44 0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0
ห้องเรียนทั้งสิ้น 2102 2105 0
- ก่อนประถมศึกษา 412 412 0
- ประถมศึกษา 1545 1547 0
- มัธยมศึกษาตอนต้น 145 146 0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0
นักเรียนทั้งสิ้น 40550 40332 0
- ก่อนประถมศึกษา 6807 6845 0
- ประถมศึกษา 30770 30569 0
- มัธยมศึกษาตอนต้น 2973 2918 0
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0