เลือกดูข้อมูลโรงเรียน
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.3 ขวบ ชาย อ.3 ขวบ หญิง รวมอ.3 ขวบ อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น ม.4 ชาย ม.4 หญิง รวมม.4 ม.5 ชาย ม.5 หญิง รวมม.5 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.1 ชาย ปวช.1 หญิง รวมปวช.1 ปวช.2 ชาย ปวช.2 หญิง รวมปวช.2 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3 รวมปวช. ชาย รวมปวช. หญิง รวมปวช. รวมม.ปลายและเทียบเท่า ชาย รวมม.ปลายและเทียบเท่า หญิง รวมม.ปลายและเทียบเท่า รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนพิการทั้งหมด 0 0 0 0 1 1 4 3 7 4 4 8 29 10 39 46 32 78 95 30 125 108 38 146 97 41 138 112 42 154 487 193 680 19 5 24 17 9 26 18 1 19 54 15 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 212 757
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการมองเห็น 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการได้ยิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 6 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางสติปัญญา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 4 0 4 5 2 7 10 2 12 4 5 9 6 2 8 34 12 46 2 1 3 1 0 1 3 0 3 6 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13 53
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการร่างกายและสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2 1 3 5 2 7 4 2 6 1 3 4 6 2 8 2 3 5 20 13 33 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 37
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการเรียนรู้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 16 5 21 29 19 48 77 21 98 85 29 114 80 32 112 96 30 126 383 136 519 16 3 19 15 8 23 14 0 14 45 11 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 147 576
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการพูดและภาษา 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 3 0 3 1 1 2 1 2 3 5 0 5 3 1 4 0 2 2 13 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 21
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการออทิสติก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 0 0 0 4 2 6 0 0 0 3 2 5 8 9 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 18
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการซ้ำซ้อน 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 5 9 4 2 6 1 2 3 2 1 3 4 1 5 17 13 30 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15 32
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0