เลือกดูข้อมูลโรงเรียน
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.3 ขวบ ชาย อ.3 ขวบ หญิง รวมอ.3 ขวบ อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น ม.4 ชาย ม.4 หญิง รวมม.4 ม.5 ชาย ม.5 หญิง รวมม.5 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.1 ชาย ปวช.1 หญิง รวมปวช.1 ปวช.2 ชาย ปวช.2 หญิง รวมปวช.2 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3 รวมปวช. ชาย รวมปวช. หญิง รวมปวช. รวมม.ปลายและเทียบเท่า ชาย รวมม.ปลายและเทียบเท่า หญิง รวมม.ปลายและเทียบเท่า รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนพิการและด้อยโอกาสทั้งหมด 0 0 0 566 535 1101 497 461 958 1063 996 2059 1126 944 2070 1025 915 1940 1055 866 1921 956 866 1822 1009 982 1991 1010 892 1902 6181 5465 11646 318 274 592 221 256 477 184 174 358 723 704 1427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7967 7165 15132
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนพิการ 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 15 4 19 26 11 37 30 12 42 48 17 65 48 17 65 57 22 79 224 83 307 10 3 13 7 6 13 9 0 9 26 9 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 93 345
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนด้อยโอกาส 0 0 0 566 534 1100 493 458 951 1059 992 2051 1097 934 2031 979 883 1862 960 836 1796 848 828 1676 912 941 1853 898 850 1748 5694 5272 10966 299 269 568 204 247 451 166 173 339 669 689 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7422 6953 14375
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนพิการและด้อยโอกาส 0 0 0 0 1 1 2 2 4 2 3 5 14 6 20 20 21 41 65 18 83 60 21 81 49 24 73 55 20 75 263 110 373 9 2 11 10 3 13 9 1 10 28 6 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 119 412
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0