เลือกดูข้อมูลโรงเรียน
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนจบทั้งหมด 1911 1818 3729 2536 2402 4938 2506 2321 4827 350 383 733 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรียนจบภายในเวลา 1 ปี 111 104 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 ปี 1786 1702 3488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มากกว่า 2 ปี 14 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรียนจบภายในเวลา 3 ปี 0 0 0 2511 2391 4902 2475 2310 4785 350 383 733 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 4 ปี 0 0 0 19 3 22 18 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5 ปี 0 0 0 6 8 14 13 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา มากกว่า 5 ปี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0