เลือกดูข้อมูลโรงเรียน
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.3 ขวบ ชาย อ.3 ขวบ หญิง รวมอ.3 ขวบ อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น ม.4 ชาย ม.4 หญิง รวมม.4 ม.5 ชาย ม.5 หญิง รวมม.5 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.1 ชาย ปวช.1 หญิง รวมปวช.1 ปวช.2 ชาย ปวช.2 หญิง รวมปวช.2 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3 รวมปวช. ชาย รวมปวช. หญิง รวมปวช. รวมม.ปลายและเทียบเท่า ชาย รวมม.ปลายและเทียบเท่า หญิง รวมม.ปลายและเทียบเท่า รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. 0 0 0 649 706 1355 703 589 1292 1352 1295 2647 1110 964 2074 1047 974 2021 1173 1016 2189 1112 1071 2183 1179 1152 2331 1185 1108 2293 6806 6285 13091 306 283 589 238 237 475 187 193 380 731 713 1444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8889 8293 17182
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เดินเท้า 0 0 0 4 14 18 2 7 9 6 21 27 13 11 24 10 11 21 15 13 28 18 20 38 28 10 38 19 14 33 103 79 182 8 7 15 11 3 14 5 8 13 24 18 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 118 251
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 0 0 0 515 522 1037 554 465 1019 1069 987 2056 759 677 1436 652 610 1262 627 530 1157 539 454 993 565 558 1123 598 552 1150 3740 3381 7121 163 149 312 120 107 227 88 86 174 371 342 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5180 4710 9890
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 0 0 0 130 169 299 147 117 264 277 286 563 338 276 614 385 353 738 530 472 1002 555 597 1152 586 584 1170 568 541 1109 2962 2823 5785 135 127 262 107 127 234 94 99 193 336 353 689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3575 3462 7037
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จักรยานยืมเรียน 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0