เลือกดูข้อมูลโรงเรียน
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.3 ขวบ ชาย อ.3 ขวบ หญิง รวมอ.3 ขวบ อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น ม.4 ชาย ม.4 หญิง รวมม.4 ม.5 ชาย ม.5 หญิง รวมม.5 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.1 ชาย ปวช.1 หญิง รวมปวช.1 ปวช.2 ชาย ปวช.2 หญิง รวมปวช.2 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3 รวมปวช. ชาย รวมปวช. หญิง รวมปวช. รวมม.ปลายและเทียบเท่า ชาย รวมม.ปลายและเทียบเท่า หญิง รวมม.ปลายและเทียบเท่า รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด 0 0 0 608 571 1179 723 669 1392 1331 1240 2571 1141 997 2138 1172 1050 2222 1110 887 1997 988 914 1902 969 952 1921 964 859 1823 6344 5659 12003 318 249 567 229 256 485 185 167 352 732 672 1404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8407 7571 15978
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครื่องแบบนักเรียน 0 0 0 544 494 1038 661 611 1272 1205 1105 2310 1035 891 1926 1076 970 2046 1018 812 1830 903 836 1739 918 893 1811 902 798 1700 5852 5200 11052 270 214 484 206 223 429 161 148 309 637 585 1222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7694 6890 14584
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครื่องเขียน 0 0 0 506 467 973 632 586 1218 1138 1053 2191 1002 862 1864 1009 907 1916 989 793 1782 891 818 1709 851 841 1692 857 764 1621 5599 4985 10584 258 207 465 206 213 419 158 143 301 622 563 1185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7359 6601 13960
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) 0 0 0 253 224 477 248 271 519 501 495 996 437 372 809 388 325 713 312 277 589 321 282 603 296 266 562 276 263 539 2030 1785 3815 73 58 131 35 37 72 25 17 42 133 112 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2664 2392 5056
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อาหารกลางวัน 0 0 0 263 225 488 235 252 487 498 477 975 384 336 720 312 244 556 288 246 534 275 234 509 269 232 501 254 230 484 1782 1522 3304 147 114 261 107 105 212 83 71 154 337 290 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2617 2289 4906
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า 0 0 0 234 189 423 239 258 497 473 447 920 386 328 714 348 291 639 312 268 580 298 252 550 289 254 543 271 251 522 1904 1644 3548 126 98 224 104 93 197 69 62 131 299 253 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2676 2344 5020
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0