เลือกดูข้อมูลโรงเรียน
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.3 ขวบ ชาย อ.3 ขวบ หญิง รวมอ.3 ขวบ อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น ม.4 ชาย ม.4 หญิง รวมม.4 ม.5 ชาย ม.5 หญิง รวมม.5 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.1 ชาย ปวช.1 หญิง รวมปวช.1 ปวช.2 ชาย ปวช.2 หญิง รวมปวช.2 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3 รวมปวช. ชาย รวมปวช. หญิง รวมปวช. รวมม.ปลายและเทียบเท่า ชาย รวมม.ปลายและเทียบเท่า หญิง รวมม.ปลายและเทียบเท่า รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนทั้งหมด 0 0 0 1666 1559 3225 1878 1742 3620 3544 3301 6845 2744 2477 5221 2630 2437 5067 2646 2391 5037 2589 2416 5005 2638 2518 5156 2640 2443 5083 15887 14682 30569 645 510 1155 498 507 1005 399 359 758 1542 1376 2918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20973 19359 40332
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา พุทธ 0 0 0 925 870 1795 1008 889 1897 1933 1759 3692 1585 1402 2987 1495 1392 2887 1511 1359 2870 1457 1370 2827 1506 1448 2954 1506 1334 2840 9060 8305 17365 421 338 759 306 315 621 244 206 450 971 859 1830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11964 10923 22887
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อิสลาม 0 0 0 736 686 1422 867 849 1716 1603 1535 3138 1156 1070 2226 1133 1039 2172 1132 1027 2159 1130 1042 2172 1127 1065 2192 1129 1107 2236 6807 6350 13157 224 171 395 190 192 382 155 152 307 569 515 1084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8979 8400 17379
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา คริสต์ 0 0 0 4 3 7 1 3 4 5 6 11 1 5 6 2 5 7 2 5 7 1 4 5 4 5 9 3 2 5 13 26 39 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 33 53
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0