ลำดับ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ จำนวนนักเรียน ม.ต้น จำนวนนักเรียน ม.ปลาย
1 81010006 วัดโพธิ์เรียง เมืองกระบี่ 105 0
2 81010012 บ้านไหนหนัง เมืองกระบี่ 44 0
3 81010013 บ้านเขาเทียมป่า เมืองกระบี่ 58 0
4 81010018 บ้านคลองกำ เมืองกระบี่ 40 0
5 81010022 บ้านทับปริก เมืองกระบี่ 82 0
6 81010028 บ้านแหลมโพธิ์ เมืองกระบี่ 64 0
7 81010034 บ้านคลองแห้ง เมืองกระบี่ 67 0
8 81010038 พระราชทานบ้านเกาะพีพี เมืองกระบี่ 25 0
9 81010040 บ้านกอตง เขาพนม 37 0
10 81010050 บ้านโคกหาร เขาพนม 33 0
11 81010054 บ้านบางเหรียง เขาพนม 53 0
12 81010061 บ้านถ้ำโกบ เขาพนม 226 0
13 81010063 บ้านเขาดิน เขาพนม 87 0
14 81010066 บ้านร่าปู เกาะลันตา 49 0
15 81010074 บ้านหลังสอด เกาะลันตา 32 0
16 81010086 ชุมชนบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา 129 0
17 81010094 บ้านบางคราม คลองท่อม 43 0
18 81010103 บ้านคลองไคร คลองท่อม 102 0
19 81010109 บ้านทรายขาว คลองท่อม 119 0
20 81010115 บ้านพรุดินนา คลองท่อม 115 0
21 81010120 บ้านพรุเตย คลองท่อม 34 0
22 81010125 บ้านน้ำร้อน คลองท่อม 71 0
23 81010127 บ้านท่งเสม็ด คลองท่อม 45 0
24 81010132 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) อ่าวลึก 47 0
25 81010141 บ้านบางเจริญ อ่าวลึก 112 0
26 81010148 บ้านแหลมสัก อ่าวลึก 73 0
27 81010156 บ้านบากัน อ่าวลึก 73 0
28 81010165 วิทยาประชาคม ปลายพระยา 32 0
29 81010166 วัดเขาต่อ ปลายพระยา 62 0
30 81010172 วัดบางเหลียว ปลายพระยา 26 0
31 81010181 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ปลายพระยา 79 0
32 81010183 บ้านดินแดง ลำทับ 45 0
33 81010184 บ้านควนแดง ลำทับ 41 0
34 81010187 บ้านหนองจูด ลำทับ 66 0
35 81010190 บ้านย่านอุดม ลำทับ 47 0
36 81010194 บ้านเกาะจำ เหนือคลอง 97 0
37 81010202 บ้านคลองหมาก เหนือคลอง 58 0
38 81010204 บ้านแหลมกรวด เหนือคลอง 28 0
39 81010206 บ้านควนต่อ เหนือคลอง 54 0
40 81010209 ราชประชานุเคราะห์2 เหนือคลอง 139 0
41 81010212 วัดโคกยาง เหนือคลอง 44 0
42 81010214 บ้านคลองยวน เหนือคลอง 75 0
43 81010215 บ้านตลิ่งชัน เหนือคลอง 13 0
44 81010225 บ้านนาปง เหนือคลอง 47 0
รวม 2918 0