รหัสโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด ขนาดที่ 1
(0-120)
ขนาดที่ 2
(121-200)
ขนาดที่ 3
(201-300)
ขนาดที่ 4
(301-499)
ขนาดที่ 5
(500-1499)
ขนาดที่
(1500-2499)
ขนาดที่ 7
(2500 ขึ้นไป)
10 มิ.ย. 218 97 63 26 20 11 1 0
10 พ.ย. 218 98 59 30 19 11 1 0
สิ้นปี 0 0 0 0 0 0 0 0