จำนวนนักเรียนแยกตามอำเภอ

จำนวนโรงเรียนแยกตามอำเภอ

อำเภอ จำนวนโรงเรียน อนุบาล ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม
คลองท่อม 14 182 751 0 0 933
ปลายพระยา 13 75 824 26 0 925
ลำทับ 2 26 141 0 0 167
อ่าวลึก 21 276 1064 47 0 1387
เกาะลันตา 4 60 185 0 0 245
เขาพนม 8 151 485 0 0 636
เมืองกระบี่ 12 182 605 0 0 787
เหนือคลอง 24 347 1168 57 0 1572
รวม 98 1299 5223 130 0 6652
ลำดับ รหัสโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด อำเภอ อนุบาล ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม
1 81010003 ทุ่งพะยอม เมืองกระบี่ 16 54 0 0 70
2 81010007 บ้านหว่างคลอง เมืองกระบี่ 14 49 0 0 63
3 81010008 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) เมืองกระบี่ 15 53 0 0 68
4 81010014 บ้านคลองทราย 'ประชาอุทิศ' เมืองกระบี่ 11 68 0 0 79
5 81010016 บ้านบางขนุน เมืองกระบี่ 11 26 0 0 37
6 81010019 บ้านคลองประสงค์ เมืองกระบี่ 16 30 0 0 46
7 81010020 วัดห้วยโต้ เมืองกระบี่ 18 44 0 0 62
8 81010021 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 เมืองกระบี่ 18 42 0 0 60
9 81010026 บ้านหนองกก เมืองกระบี่ 31 75 0 0 106
10 81010031 บ้านคลองม่วง เมืองกระบี่ 14 72 0 0 86
11 81010032 บ้านดินแดงน้อย เมืองกระบี่ 12 66 0 0 78
12 81010037 บ้านแหลมตง เมืองกระบี่ 6 26 0 0 32
13 81010044 บ้านหนองน้ำแดง เขาพนม 12 72 0 0 84
14 81010045 บ้านทับพล เขาพนม 9 34 0 0 43
15 81010048 บ้านห้วยพลู เขาพนม 1 6 0 0 7
16 81010049 บ้านเขาพนม เขาพนม 23 62 0 0 85
17 81010051 บ้านหินลูกช้าง เขาพนม 33 82 0 0 115
18 81010053 วัดพรุเตียว เขาพนม 24 96 0 0 120
19 81010056 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา เขาพนม 17 45 0 0 62
20 81010059 บ้านควนกลาง เขาพนม 32 88 0 0 120
21 81010069 บ้านปากคลอง เกาะลันตา 10 15 0 0 25
22 81010079 บ้านเกาะปอ เกาะลันตา 17 47 0 0 64
23 81010080 บ้านสังกาอู้ เกาะลันตา 13 40 0 0 53
24 81010082 บ้านหลังโสด เกาะลันตา 20 83 0 0 103
25 81010091 บ้านเหนือ คลองท่อม 16 49 0 0 65
26 81010092 บ้านแชงเปิง คลองท่อม 17 60 0 0 77
27 81010093 บ้านคลองท่อมเหนือ คลองท่อม 21 62 0 0 83
28 81010095 บ้านบางเตียว คลองท่อม 28 72 0 0 100
29 81010100 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ คลองท่อม 0 32 0 0 32
30 81010107 บ้านพรุพี คลองท่อม 19 60 0 0 79
31 81010110 บ้านทุ่งคา คลองท่อม 0 83 0 0 83
32 81010111 บ้านนางรอง คลองท่อม 17 62 0 0 79
33 81010113 บ้านทุ่งนุ้ย คลองท่อม 8 27 0 0 35
34 81010114 บ้านเขาสามหน่วย คลองท่อม 9 24 0 0 33
35 81010116 บ้านทับไทร คลองท่อม 23 96 0 0 119
36 81010118 บ้านคลองชะมวง คลองท่อม 0 53 0 0 53
37 81010122 บ้านบางใหญ่ คลองท่อม 8 3 0 0 11
38 81010124 บ้านควนใต้ คลองท่อม 16 68 0 0 84
39 81010128 บ้านทุ่งสูง อ่าวลึก 11 42 0 0 53
40 81010129 บ้านเขาล่อม อ่าวลึก 19 46 0 0 65
41 81010130 วัดไพรสณฑ์ อ่าวลึก 34 77 0 0 111
42 81010131 บ้านเขาแก้ว อ่าวลึก 21 74 0 0 95
43 81010132 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) อ่าวลึก 0 53 47 0 100
44 81010134 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก๓ อ่าวลึก 0 41 0 0 41
45 81010135 บ้านช่องไม้ดำ อ่าวลึก 13 80 0 0 93
46 81010136 บ้านป่างาม อ่าวลึก 0 0 0 0 0
47 81010139 วัดบางโทง อ่าวลึก 14 66 0 0 80
48 81010140 ชุมชนวัดนาเหนือ อ่าวลึก 14 48 0 0 62
49 81010144 บ้านเขางาม อ่าวลึก 16 63 0 0 79
50 81010145 บ้านหินราว อ่าวลึก 2 15 0 0 17
51 81010146 บ้านคลองแรด อ่าวลึก 32 71 0 0 103
52 81010147 วัดสถิตโพธาราม อ่าวลึก 21 80 0 0 101
53 81010149 บ้านอ่าวน้ำ อ่าวลึก 0 50 0 0 50
54 81010152 บ้านถ้ำเสือ อ่าวลึก 17 53 0 0 70
55 81010153 บ้านห้วยปริศนา อ่าวลึก 13 45 0 0 58
56 81010155 บ้านควนโอ อ่าวลึก 20 84 0 0 104
57 81010158 บ้านทุ่ง อ่าวลึก 14 38 0 0 52
58 81010160 บ้านถ้ำเพชร อ่าวลึก 0 0 0 0 0
59 81010161 บ้านในยวน อ่าวลึก 15 38 0 0 53
60 81010162 บ้านคลองปัญญา ปลายพระยา 0 71 0 0 71
61 81010163 บ้านนาเทา ปลายพระยา 0 35 0 0 35
62 81010164 วัดช่องแบก ปลายพระยา 0 37 0 0 37
63 81010167 โคกยอ ปลายพระยา 0 48 0 0 48
64 81010168 วัดบ้านนา ปลายพระยา 18 58 0 0 76
65 81010169 บ้านบางโสก ปลายพระยา 11 56 0 0 67
66 81010171 สหกรณ์ประชาอุทิศ ปลายพระยา 0 29 0 0 29
67 81010172 วัดบางเหลียว ปลายพระยา 0 68 26 0 94
68 81010173 บ้านบกเก้าห้อง ปลายพระยา 0 87 0 0 87
69 81010177 บ้านปากหยา ปลายพระยา 0 79 0 0 79
70 81010178 บ้านคลองพระยา ปลายพระยา 31 89 0 0 120
71 81010179 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง ปลายพระยา 0 78 0 0 78
72 81010182 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว ปลายพระยา 15 89 0 0 104
73 81010188 บ้านสะพานพน ลำทับ 15 79 0 0 94
74 81010192 บ้านนาพรุ ลำทับ 11 62 0 0 73
75 81010196 บ้านเกาะศรีบอยา เหนือคลอง 24 79 0 0 103
76 81010197 บ้านเกาะฮั่ง เหนือคลอง 14 43 0 0 57
77 81010198 บ้านคลองเตาะ เหนือคลอง 16 63 0 0 79
78 81010200 บ้านควน เหนือคลอง 33 85 0 0 118
79 81010203 บ้านคลองหวายเล็ก เหนือคลอง 21 70 0 0 91
80 81010205 บ้านท่ายาง เหนือคลอง 12 46 0 0 58
81 81010207 บ้านคลองเขม้า เหนือคลอง 5 39 0 0 44
82 81010210 บ้านควนเกาะจันทร์ เหนือคลอง 39 70 0 0 109
83 81010211 บ้านควนนกหว้า เหนือคลอง 10 32 0 0 42
84 81010212 วัดโคกยาง เหนือคลอง 9 48 44 0 101
85 81010213 บ้านคลองรั้ว เหนือคลอง 7 21 0 0 28
86 81010215 บ้านตลิ่งชัน เหนือคลอง 10 65 13 0 88
87 81010216 บ้านปากหรา เหนือคลอง 20 80 0 0 100
88 81010217 บ้านหาดยาว เหนือคลอง 10 33 0 0 43
89 81010218 บ้านทุ่งสาคร เหนือคลอง 26 36 0 0 62
90 81010219 บ้านเกาะไทร เหนือคลอง 13 53 0 0 66
91 81010220 บ้านทุ่งประสาน เหนือคลอง 7 47 0 0 54
92 81010222 บ้านห้วยยูง เหนือคลอง 4 32 0 0 36
93 81010223 วัดห้วยคราม เหนือคลอง 5 12 0 0 17
94 81010224 บ้านห้วยมัด เหนือคลอง 0 0 0 0 0
95 81010226 บ้านในทับ เหนือคลอง 2 14 0 0 16
96 81010227 บ้านบกห้อง เหนือคลอง 26 52 0 0 78
97 81010228 บ้านท่านุ่น เหนือคลอง 18 50 0 0 68
98 81010229 บ้านนาออก เหนือคลอง 16 98 0 0 114
รวม 1299 5223 130 0 6652