จำนวนนักเรียน
40,550
นักเรียนชาย
21,128
นักเรียนหญิง
19,422
จำนวนโรงเรียน
218
จำนวนห้องเรียน
2,102