จำนวนนักเรียน
40,960
นักเรียนชาย
21,279
นักเรียนหญิง
19,681
จำนวนโรงเรียน
217
จำนวนห้องเรียน
2,166