รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.3 ขวบ ชาย อ.3 ขวบ หญิง รวมอ.3 ขวบ อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น ม.4 ชาย ม.4 หญิง รวมม.4 ม.5 ชาย ม.5 หญิง รวมม.5 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.1 ชาย ปวช.1 หญิง รวมปวช.1 ปวช.2 ชาย ปวช.2 หญิง รวมปวช.2 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3 รวมปวช. ชาย รวมปวช. หญิง รวมปวช. รวมม.ปลายและเทียบเท่า ชาย รวมม.ปลายและเทียบเท่า หญิง รวมม.ปลายและเทียบเท่า รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนพิการทั้งหมด 0 0 0 2 1 3 18 4 22 20 5 25 165 75 240 272 122 394 304 114 418 301 98 399 284 73 357 296 92 388 1622 574 2196 58 13 71 33 12 45 21 6 27 112 31 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1754 610 2364
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการมองเห็น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 0 2 2 0 1 1 1 1 2 2 0 2 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการได้ยิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4 0 1 1 8 2 10 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางสติปัญญา 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 4 6 10 5 2 7 4 1 5 7 1 8 7 1 8 6 3 9 33 14 47 2 0 2 2 1 3 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 15 54
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการร่างกายและสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 6 8 7 4 11 0 7 7 6 3 9 2 2 4 7 3 10 24 25 49 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 52
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการเรียนรู้ 0 0 0 1 1 2 7 3 10 8 4 12 144 59 203 235 105 340 287 97 384 274 85 359 253 64 317 265 82 347 1458 492 1950 54 12 66 30 11 41 18 4 22 102 27 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1568 523 2091
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการพูดและภาษา 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 4 8 2 0 2 3 0 3 2 0 2 5 0 5 16 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 21
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 7 2 9 2 0 2 1 2 3 2 1 3 3 1 4 3 0 3 18 6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 25
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการออทิสติก 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 3 7 3 2 5 1 3 4 2 1 3 2 1 3 16 10 26 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 33
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ความพิการทางการซ้ำซ้อน 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 3 1 4 9 2 11 7 3 10 7 4 11 10 3 13 6 2 8 42 15 57 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 17 62
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อื่นๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0