รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.3 ขวบ ชาย อ.3 ขวบ หญิง รวมอ.3 ขวบ อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น ม.4 ชาย ม.4 หญิง รวมม.4 ม.5 ชาย ม.5 หญิง รวมม.5 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.1 ชาย ปวช.1 หญิง รวมปวช.1 ปวช.2 ชาย ปวช.2 หญิง รวมปวช.2 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3 รวมปวช. ชาย รวมปวช. หญิง รวมปวช. รวมม.ปลายและเทียบเท่า ชาย รวมม.ปลายและเทียบเท่า หญิง รวมม.ปลายและเทียบเท่า รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. 144 148 292 640 656 1296 788 808 1596 1572 1612 3184 1110 893 2003 1035 942 1977 1061 964 2025 1176 1021 2197 1102 1071 2173 1145 1142 2287 6629 6033 12662 324 272 596 251 264 515 212 225 437 787 761 1548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8988 8406 17394
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เดินเท้า 0 0 0 4 0 4 4 12 16 8 12 20 6 5 11 13 11 24 11 11 22 18 12 30 17 21 38 26 10 36 91 70 161 13 6 19 6 8 14 10 3 13 29 17 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 99 227
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 136 135 271 528 530 1058 618 604 1222 1282 1269 2551 802 647 1449 702 654 1356 660 601 1261 625 529 1154 540 467 1007 546 553 1099 3875 3451 7326 156 126 282 131 139 270 104 101 205 391 366 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5548 5086 10634
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 8 13 21 108 126 234 166 191 357 282 330 612 302 241 543 320 277 597 390 352 742 532 479 1011 545 583 1128 573 578 1151 2662 2510 5172 155 139 294 114 117 231 98 121 219 367 377 744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3311 3217 6528
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จักรยานยืมเรียน 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0