รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.3 ขวบ ชาย อ.3 ขวบ หญิง รวมอ.3 ขวบ อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น ม.4 ชาย ม.4 หญิง รวมม.4 ม.5 ชาย ม.5 หญิง รวมม.5 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.1 ชาย ปวช.1 หญิง รวมปวช.1 ปวช.2 ชาย ปวช.2 หญิง รวมปวช.2 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3 รวมปวช. ชาย รวมปวช. หญิง รวมปวช. รวมม.ปลายและเทียบเท่า ชาย รวมม.ปลายและเทียบเท่า หญิง รวมม.ปลายและเทียบเท่า รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด 56 51 107 413 361 774 650 602 1252 1119 1014 2133 1075 916 1991 1063 958 2021 1119 990 2109 1086 909 1995 962 873 1835 973 928 1901 6278 5574 11852 327 247 574 251 244 495 215 248 463 793 739 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8190 7327 15517
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครื่องแบบนักเรียน 55 49 104 344 304 648 576 526 1102 975 879 1854 1004 855 1859 969 872 1841 1057 933 1990 1002 833 1835 892 807 1699 911 874 1785 5835 5174 11009 287 222 509 213 210 423 181 213 394 681 645 1326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7491 6698 14189
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครื่องเขียน 47 49 96 307 273 580 532 498 1030 886 820 1706 894 754 1648 928 823 1751 939 847 1786 968 802 1770 846 759 1605 805 781 1586 5380 4766 10146 284 221 505 197 191 388 187 206 393 668 618 1286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6934 6204 13138
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) 24 18 42 147 121 268 261 215 476 432 354 786 322 281 603 379 306 685 326 266 592 289 277 566 285 249 534 255 246 501 1856 1625 3481 49 46 95 49 48 97 24 32 56 122 126 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2410 2105 4515
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อาหารกลางวัน 13 10 23 125 106 231 259 215 474 397 331 728 300 266 566 331 274 605 290 233 523 279 262 541 256 220 476 261 229 490 1717 1484 3201 101 59 160 101 103 204 88 93 181 290 255 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2404 2070 4474
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า 18 17 35 116 98 214 232 182 414 366 297 663 310 268 578 345 292 637 309 264 573 299 274 573 272 223 495 248 236 484 1783 1557 3340 86 58 144 88 82 170 80 79 159 254 219 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2403 2073 4476
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0