รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ประเภท อ.3 ขวบ ชาย อ.3 ขวบ หญิง รวมอ.3 ขวบ อ.1 ชาย อ.1 หญิง รวมอ.1 อ.2 ชาย อ.2 หญิง รวมอ.2 รวมก่อนประถม ชาย รวมก่อนประถม หญิง รวมก่อนประถม ป.1 ชาย ป.1 หญิง รวมป.1 ป.2 ชาย ป.2 หญิง รวมป.2 ป.3 ชาย ป.3 หญิง รวมป.3 ป.4 ชาย ป.4 หญิง รวมป.4 ป.5 ชาย ป.5 หญิง รวมป.5 ป.6 ชาย ป.6 หญิง รวมป.6 รวมประถม ชาย รวมประถม หญิง รวมประถม ม.1 ชาย ม.1 หญิง รวมม.1 ม.2 ชาย ม.2 หญิง รวมม.2 ม.3 ชาย ม.3 หญิง รวมม.3 รวมม.ต้น ชาย รวมม.ต้น หญิง รวมม.ต้น ม.4 ชาย ม.4 หญิง รวมม.4 ม.5 ชาย ม.5 หญิง รวมม.5 ม.6 ชาย ม.6 หญิง รวมม.6 ปวช.1 ชาย ปวช.1 หญิง รวมปวช.1 ปวช.2 ชาย ปวช.2 หญิง รวมปวช.2 ปวช.3 ชาย ปวช.3 หญิง รวมปวช.3 รวมปวช. ชาย รวมปวช. หญิง รวมปวช. รวมม.ปลายและเทียบเท่า ชาย รวมม.ปลายและเทียบเท่า หญิง รวมม.ปลายและเทียบเท่า รวมทั้งหมด ชาย รวมทั้งหมด หญิง รวมทั้งหมด
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนทั้งหมด 350 338 688 1644 1593 3237 1942 1793 3735 3936 3724 7660 2706 2331 5037 2553 2425 4978 2665 2425 5090 2652 2408 5060 2576 2390 4966 2577 2484 5061 15729 14463 30192 649 545 1194 525 479 1004 440 470 910 1614 1494 3108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21279 19681 40960
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา พุทธ 241 228 469 901 859 1760 1019 947 1966 2161 2034 4195 1577 1303 2880 1488 1378 2866 1511 1393 2904 1514 1367 2881 1453 1346 2799 1462 1427 2889 9005 8214 17219 412 311 723 347 316 663 265 290 555 1024 917 1941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12190 11165 23355
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อิสลาม 107 110 217 740 730 1470 915 843 1758 1762 1683 3445 1124 1025 2149 1063 1042 2105 1153 1026 2179 1134 1036 2170 1122 1040 2162 1110 1052 2162 6706 6221 12927 235 234 469 178 162 340 174 180 354 587 576 1163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9055 8480 17535
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา คริสต์ 1 0 1 1 3 4 5 3 8 7 6 13 2 2 4 1 5 6 1 5 6 3 5 8 0 4 4 4 5 9 11 26 37 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 33 53
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซิกส์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา พราหมณ์/ฮินดู 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อื่นๆ 1 0 1 2 1 3 2 0 2 5 1 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลผิดปกติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000000 รวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา อายุนอกเกณฑ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0