รหัสโรงเรียน (smis) ชื่อโรงเรียน ชื่อโรงเรียน (อังกฤษ) รหัสโรงเรียน (10 หลัก) รหัสโรงเรียน (6 หลัก) ชื่อผู้อำนวยการ วันก่อตั้ง เลขที่ หมู่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่ดิน ที่ตั้งบริเวณวัด ตำแหน่งพิกัด ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชั้นเรียนต่ำสุดที่เปิดสอน ชั้นเรียนสูงสุดที่เปิดสอน รหัสโรงเรียนสาขาหลัก รหัสโรงเรียนสาขาหลัก
81010002 บ้านเขาตั้ง bankaotang 1081010002 010002 นางจินตนา สุขย้อย 01/01/2486 ม.8 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 8 - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1618222,98.9375052 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010003 ทุ่งพะยอม thungpayom 1081010003 010003 นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล 28/11/2442 บ้านทุ่งพะยอม 9 ถนนเขาพนม - น้ำจาน กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1500239,98.9635848 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010004 บ้านนานอก Bannanok School 1081010004 010004 นายณรงค์ กลิ้งเล็ก 01/05/2499 125 11 เพชรเกษม กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.1082361,98.9302162 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010005 บ้านน้ำจาน Bannamjan school 1081010005 010005 นายบุตรชา ส่งกลิ่นจันทร์ 18/08/2501 หมู่ 2 ตำบลกระบี่น้อย 2 เพชรเกษม กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.10529073266,98.9530736424 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010006 วัดโพธิ์เรียง watporeang 1081010007 010007 นายจงรักษ์ ตันหุน 01/05/2477 0 3 - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1732213,98.967276 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010007 บ้านหว่างคลอง Banwangklong 1081010008 010008 นางมณทิพย์ บุญมณี 27/11/2442 0 4 - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.180866667,98.98582167 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010008 บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) bankaokram 1081010029 010029 นายณรงค์ กลิ้งเล็ก 26/01/2519 บ้านเขาคราม 4 0 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.2390985,98.8081984 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010009 ชุมชนบ้านทุ่ง CHUMCHONBANTHUNG SCHOOL 1081010032 010032 สมพร กุลทอง 24/11/2442 - 1 เพชรเกษม เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.214586,98.809345 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010010 ทุ่งต้นปีก Thungtonpek 1081010033 010033 นายอมร ช่วยจันทร์ 28/11/2442 100 5 - เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2656446,98.8088978 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010011 บ้านหนองจิก Banhnongjig 1081010037 010037 นางกมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์ 28/11/2442 - 2 - เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.2221571,98.7846847 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010012 บ้านไหนหนัง bannainung 1081010038 010038 นายธีระพล บุญสุข 27/11/2442 119 3 - เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2246351,98.7689448 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010013 บ้านเขาเทียมป่า Bankhaotiumpa 1081010011 010011 นายวีรยุทธ์ บ่อหนา 28/11/2442 - 1 - เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.1545754,98.7977875 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010014 บ้านคลองทราย 'ประชาอุทิศ' Banklongsaiprachauitit 1081010012 010012 นางพรกนก นนทโชติ 30/11/2517 บ้านคลองทราย 4 - เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.1784751,98.7803036 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010015 บ้านเขาทอง Ban Khaothong 1081010010 010010 นายยุทธนา บุตรฉิ้ว 01/01/2500 0 2 - เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1655664,98.7500171 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010016 บ้านบางขนุน Ban Bangkanoon School 1081010006 010006 นายวัฒนา แสนสำราญ 17/05/2510 0 4 - คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0779805,98.9365501 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010017 บ้านเกาะกลาง Baankohklang 1081010022 010022 นางกนกน้อย เดชรักษา 02/01/2481 บ้านเกาะกลาง 1 ท่าหิน-ในบ้าน คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.05560847565,98.9313539307 บนเกาะ อ.3ขวบ ป.6
81010018 บ้านคลองกำ klonggom 1081010024 010024 ว่าที่ร้อยตรีจักกฤษณ์ นุราช 16/05/2516 0 3 - คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0221923,98.941228 บนเกาะ อ.1 ม.3
81010019 บ้านคลองประสงค์ Bankhlongprasong 1081010025 010025 นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน 06/06/2484 0 2 - คลองประสงค์ เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.078642,98.937066 บนเกาะ อ.3ขวบ ป.6
81010020 วัดห้วยโต้ Wathuaytoe 1081010035 010035 นายวิเชียร ภู่เกิด 16/05/2481 0 4 0 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.2395567,98.8947013 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010021 บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 Bannaichongmitrapab123 1081010034 010034 นางเมธปิยา รักษ์ทอง 24/06/2489 บ้านในช่อง 1 เพชรเกษม ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1279155,98.8667755 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010022 บ้านทับปริก BANTUPPRIK 1081010031 010031 นายสมบูรณ์ อวยศิลป์ 01/05/2512 0 5 0 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 8.1813599,98.8807692 พื้นราบ อ.3ขวบ ม.3
81010023 บ้านคลองใหญ่ banklong Yai 1081010030 010030 นางเมธปิยา รักษ์ทอง 24/11/2442 - 7 - ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.1482886,98.8914765 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010024 อนุบาลกระบี่ ANUBANKRABI 1081010027 010027 นายสุเทพ เปียกบุตร 17/05/2514 1 0 อุตรกิจ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.056884,98.91752 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010025 อุตรกิจ UTTARAKIJ 1081010028 010028 นายชุมพล อมตวิยานนท์ 01/08/2549 0 0 อุตรกิจ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0564277,98.9151821 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010026 บ้านหนองกก Bannongkog 1081010036 010036 นางอัจรพร พรหมทอง 17/05/2514 - 2 - ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010027 บ้านอ่าวน้ำเมา Banaonammao 1081010021 010021 นายบุญลือ กะสิรักษ์ 01/01/2502 0 5 - ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0426484,98.8603494 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010028 บ้านแหลมโพธิ์ Ban Leampho School 1081010019 010019 นายพรศักดิ์ พงษ์อรุณรัตน์ 28/11/2442 - 6 กระบี่-สุสานหอย ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0325441,98.891903 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010030 บ้านหนองทะเล bannongtalay 1081010015 010015 นายสุรัติ สุนทร 01/01/2484 บ้านหนองทะเล 1 กระบี่-เขาทอง หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0868883,98.8207572 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010031 บ้านคลองม่วง banklongmuang 1081010013 010013 นายสายัณห์ ดำดี 30/11/2479 - 2 - หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0493957,98.7592639 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010032 บ้านดินแดงน้อย BANDINDANGNOI 1081010014 010014 นายสมพร เพชรประพันธ์ 30/04/2517 0 6 - หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.088489,98.81993 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010033 ชุมชนบ้านเขากลม chumchonbankhaoklom 1081010009 010009 นายอนันต์ ศรีชาย 30/11/2479 บ้านเขากลม 7 - หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1071274,98.8005896 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010034 บ้านคลองแห้ง BAN KLONG HAENG SCHOOL 1081010016 010016 นายธวัช ประเสริฐกุล 29/12/2463 - 5 นพรัตน์ธารา อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.051739,98.8081159 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010036 บ้านอ่าวนาง Ban Aonang 1081010020 010020 นางรัตนาวดี ศิริแก้ว 23/11/2442 - 2 - อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.04756022,98.83832817 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010037 บ้านแหลมตง banleamtong school 1081010026 010026 นายมิตรชาย ดำดี 17/05/2519 - 8 - อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.7822354,98.7607919 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010038 พระราชทานบ้านเกาะพีพี Prarachatanbankohphiphi 1081010023 010023 นายวีรวัฒน์ เชาว์แก้ว 28/11/2442 189 7 - อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.736456,98.7788156 บนเกาะ อ.1 ม.3
81010040 บ้านกอตง Bankortong School 1081010124 010124 นางพรสุข กลับส่ง 24/06/2486 - 1 เหนือคลอง- ชัยบุรี เขาดิน เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3445479,99.0636765 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010041 บ้านควนม่วง BANKUANMUANG 1081010125 010125 นางบุษกร หอกุล 22/06/2514 0 8 - เขาดิน เขาพนม กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.3485376,99.0935723 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010042 วัดภูมิบรรพต Watpumibanpot 1081010126 010126 นายสุนทร พิธาพันธ์ 30/11/2482 - 9 - เขาดิน เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 0.0,0.0 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010044 บ้านหนองน้ำแดง Bannongnamdang School 1081010115 010115 นายวิจิตร สังวาลย์ 30/11/2483 - 6 เหนือคลอง-ชัยบุรี เขาพนม เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2420395,99.0371985 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010045 บ้านทับพล Bantubpon School 1081010116 010116 นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะ 17/05/2514 บ้านทับพล 7 ทับพล-ช้างตาย เขาพนม เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2691179,99.0272276 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010047 บ้านห้วยเสียด banhouyseit 1081010118 010118 นายเรวัต มะสุวรรณ 02/11/2502 162 5 - เขาพนม เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2739498,99.0502801 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010048 บ้านห้วยพลู BANHUIPLU SCHOOL 1081010113 010113 - 15/05/2516 - 1 เหนือคลอง-ชัยบุรี เขาพนม เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2745394,99.049849 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010049 บ้านเขาพนม Bankaophanom 1081010114 010114 นายวิชิต คงจ้อย 24/11/2442 - 3 เหนือคลอง-ชัยบุรี เขาพนม เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1954116,99.0319263 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010050 บ้านโคกหาร Bankokhan 1081010136 010136 สิณีณาฏ อารีย์ 16/07/2495 หมู่ 2 2 โคกหาร-ลำทับ โคกหาร เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.214194,99.312746 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010051 บ้านหินลูกช้าง Banhinloogchang 1081010137 010137 นางกัลยาณี ลีสุรพงศ์ 01/05/2507 200 4 ลำทับ-มะม่วงเอน โคกหาร เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.153071,99.2838002 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010052 บ้านโคกกลาง Bankoklang 1081010119 010119 นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย 10/05/2510 0 5 - พรุเตียว เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2905997,99.0800147 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010053 วัดพรุเตียว WATPRUTIEW 1081010120 010120 นางลดาวรรณ แสงทอง 24/11/545 - 1 - พรุเตียว เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2711895,99.0884105 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010054 บ้านบางเหรียง banbangriang 1081010121 010121 ประดิษฐ์ คงไพฑูรย์ 17/05/2515 3 9 เขาพนม-ทุ่งใหญ่ พรุเตียว เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.268706,99.10169 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010055 บ้านทุ่งปรือ bantungpreu school 1081010122 010122 ว่าที่พันตรีประเทือง สินทรัพย์ 23/11/2442 - 4 - พรุเตียว เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2133867,99.1526557 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010056 บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา Banhuansan sakabanchongchantana 1081010138 010138 นายกิตติศักดิ์ จงจิตร 28/11/2442 - 1 เขาพนม-ทุ่งใหญ่ สินปุน เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2503989,99.2454722 พื้นราบ อ.1 ป.6 81010058
81010057 บ้านมะม่วงเอน Banmamuangen 1081010135 010135 นายวิสนุ ปานมาศ 29/12/2454 - 4 ทุ่งใหญ่เขาพนม สินปุน เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.2563625,99.3258573 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010058 บ้านห้วยสาร banhuaysan 1081010132 010132 นางชดช้อย นวลกุล 29/11/2442 24/1 2 banhuaysan สินปุน เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.22160759961,99.2559072398 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010059 บ้านควนกลาง BAN KUAN KLANG 1081010133 010133 นายธนาวุธ ทองทิพย์ 23/10/2505 0 3 - สินปุน เขาพนม กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.2476528,99.29497433 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010060 บ้านโคกคา kokka 1081010134 010134 นายธีระชัย เจริญรูป 06/06/2500 97 7 - สินปุน เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3062107,99.2880349 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010061 บ้านถ้ำโกบ Ban Thumkob 1081010127 010127 นายบุญเกียรติ เกตแก้ว 24/06/2485 บ้านบางสร้าน 2 บ้านช้างตาย บ้านห้วยน้ำแก้ว หน้าเขา เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.315521667,99.00726167 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010062 บ้านห้วยน้ำแก้ว banhuaynamkeaw 1081010128 010128 นายวิระศักดิ์ ศรีจันทร์ 19/06/2519 - 6 - หน้าเขา เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3361453,98.9382191 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010063 บ้านเขาดิน Bankhaodin 1081010129 010129 นายวิชาญ ศรีชาย 20/06/2511 210 4 เขาพนม-อ่าวลึก หน้าเขา เขาพนม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3578617,98.9954786 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010065 บ้านร่าหมาด Banramard 1081010139 010139 นายประสิทธิฺ์ สัตย์จิตร 27/11/2442 0 2 - เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.7107129,99.0689099 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010066 บ้านร่าปู Banrapoo School 1081010140 010140 นายสุริยา สุรการากุล 01/02/2479 - 1 - เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.71830617206,99.0905187772 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010067 บ้านคลองย่าหนัด Banklongyanat 1081010141 010141 นางสาวปราณี ภูมาวงศ์ (ครู รักษาราชการแทน) 14/06/2490 118 4 - เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.7428739,99.091261 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010068 บ้านลิกี Banlikee 1081010142 010142 นายมนัส สัจจสุจริจกุล 12/07/2514 0 5 - เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.715305,99.092664 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010069 บ้านปากคลอง banpakklong 1081010143 010143 นายสนิท คลองรั้ว (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน) 30/07/2482 - 3 - เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.76707,99.02487833 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010070 บ้านนาทุ่งกลาง bannathungklang 1081010144 010144 มานิจ นิจพรพงศ์ 23/07/2516 - 6 - เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.789603333,99.05781167 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010071 บ้านโละใหญ่ Banlohyai 1081010156 010156 นายสุวิทย์ ภูดินดาน 30/11/2469 13 4 - เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.6149655,99.1168517 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010072 บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ Bantungwitayapat 1081010157 010157 นายวศิน์ธัญญ์ คล่องแคล่ว 17/05/2515 - 3 - เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.6379477863,99.1117262913 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010073 บ้านคลองโตนด Banklongtanod 1081010158 010158 นางวนิดา บุตรสมัน สายเส็น 01/07/2482 - 5 - เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.6654019,99.0976795 บนเกาะ อ.3ขวบ ป.6
81010074 บ้านหลังสอด Banlangsord 1081010159 010159 นายธรรมยุทธ สุรินทร์ 16/05/2484 หมู่1 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 - เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 7.6791291,99.0641624 บนเกาะ อ.1 ม.3
81010075 บ้านคลองหิน BANKLONGHIN 1081010155 010155 นายสมศักดิ์ โคจีจุล 17/01/2521 10 5 คลองนิน - คลองหิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.50681043,99.06744852 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010076 วัดเกาะลันตา watkohlanta 1081010149 010149 นายจำนูญ หนูโท 26/11/2442 12 2 ศรีรายา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.530044,99.0898082 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010077 บ้านเจ๊ะหลี Baan Cheli 1081010150 010150 นายสมบัติ จันทร์บุญเรือง 28/11/2442 - 3 - เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.5633939,99.0700675 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010078 บ้านคลองนิน KLONGNIN 1081010151 010151 นางรัชฎาภรณ์ ฐานเหล็ก 28/11/2482 โรงเรียนบ้านคลองนิน 6 - เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.5452183,99.0519641 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010079 บ้านเกาะปอ Ban korboo 1081010153 010153 นายบัญชา แสงไชยศรี 01/05/2505 - 4 - เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.5318128,99.1045174 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010080 บ้านสังกาอู้ BAN SANG KHA OU 1081010154 010154 นางเรวดี ไหวพริบ 18/06/2513 - 7 - เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.4750851,99.1150072 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010081 บ้านเขาฝาก Bankaofark 1081010147 010147 นายสุไลหมาน รายาโส้ 01/05/2482 บ้านเขาฝาก 1 - คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.7886201,99.0825098 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010082 บ้านหลังโสด Banlangsod 1081010148 010148 นายสุรชัย เพียรกิจ 17/05/2515 107 5 - คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.840616,99.064899 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010083 บ้านคลองยาง Banklongyang 1081010145 010145 นายเสวตร ณัฏฐเดช 11/09/2465 - 2 - คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.8126449,99.1147553 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010084 บ้านโคกยูง Bankoakyoong 1081010146 010146 นายอำนวย นวลกุล 28/11/2442 107 3 - คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.7978975,99.0887317 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010085 บ้านทุ่งหยีเพ็ง Ban Thungyeepheng 1081010152 010152 นางวิมล ดามูนะ 29/03/2509 - 4 - ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.5958398,99.0675327 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010086 ชุมชนบ้านศาลาด่าน saladan school 1081010160 010160 นายศุภโชค แซ่ตั๋น 11/10/2480 ม.1 1 - ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.6481662,99.03589965 บนเกาะ อ.3ขวบ ม.3
81010087 บ้านพระแอะ Banpraae 1081010161 010161 นายชอบ ทับทอง 27/11/2442 บ้านพระแอะ 2 ศาลาด่าน-สังกะอู้ ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 7.58509227883,99.0328216553 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010088 คลองท่อมมิตรภาพที่160 Klongthom Mittaphab 160 1081010039 010039 นายสุชาติ แซ่เตี่ยว 17/06/2495 200 2 เพชรเกษม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.94646538851,99.144413546 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010089 อนุบาลคลองท่อม ANUBANKLONGTHOM 1081010040 010040 นายสังวร คงภักดี 28/12/2453 219/1 2 เทศบาล 3 คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.933647674,99.14156476 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010090 ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) Thairatwittaya 53 (Banklongkanaan) 1081010041 010041 นายสวาสดิ์ ขนานใต้ 16/04/2491 หมู่ 3ตำบลคลองท่อมใต้ 3 - คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.9456895,99.136024 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010091 บ้านเหนือ Bannue 1081010042 010042 _ 24/07/2501 149 1 เพชรเกษม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 7.9138845,99.1476419 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010092 บ้านแชงเปิง Banchaengphoeng 1081010043 010043 นายวิจิตร สุวรรณจินดา 01/05/2484 0 5 - คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.9338078,99.1814259 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010093 บ้านคลองท่อมเหนือ BANKLONGTOMNOUR 1081010074 010074 นางทิพวรรณ นบนอบ 25/11/2442 0 3 - คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.98903017,99.24796762 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010094 บ้านบางคราม BANBANGKRAM 1081010077 010077 นายสงัด พงษ์พ้นภัย 30/11/2474 00 4 - คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.9511744,99.2285219 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010095 บ้านบางเตียว BANBANGTIO 1081010078 010078 นายบุญมี เจริญพงษ์ 16/05/2516 - 2 - คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.92743593026,99.2366312641 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010096 บ้านท่ามะพร้าว Banthamapraow 1081010059 010059 นายสุบิน นิยมเดชา 01/05/2479 - 9 - คลองพน คลองท่อม กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 7.7221097,99.1801399 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010097 บ้านหินเพิง Banhinpeung School 1081010060 010060 - 28/11/2442 - 8 - คลองพน คลองท่อม กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.8436706,99.2281042 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010098 บ้านคลองปิ้ง KLONGPING 1081010061 010061 นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรี 20/03/2500 - 4 เพชรเกษม คลองพน คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.8317214,99.1733355 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010099 บ้านดินนา bandinna 1081010062 010062 นางสาวอณัญลักษณ์ แจ้งวัง 17/05/2500 ม. 2 2 - คลองพน คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.8103726,99.1956162 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010100 บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ banpruyai 1081010063 010063 นายสมศักดิ์ ปูเงิน 16/05/2523 - 6 - คลองพน คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.8305554,99.2125336 พื้นราบ ป.1 ป.4 81010097 81010097
81010101 คลองพน Klongphon 1081010055 010055 นายสิทธิผล ดีใจ 25/11/545 ม.1 1 เพชรเกษม คลองพน คลองท่อม กระบี่ ไม่อยู่ 7.8050831,99.2033057 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010102 บ้านทุ่งครก Banthungkrok 1081010056 010056 นายอนุวัต ค้ามาก 18/11/545 - 11 - คลองพน คลองท่อม กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.7481471,99.1747159 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010103 บ้านคลองไคร Banklongkrai 1081010057 010057 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ 04/02/2481 0 10 - คลองพน คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.7854297,99.1736979 พื้นราบ อ.3ขวบ ม.3
81010104 บ้านคลองแรด Klongraet School 1081010058 010058 นายวัฒนา ศรีสุวรรณ 01/07/2483 0 7 - คลองพน คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.776096667,99.21554167 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010105 บ้านห้วยลึก Ban huailuek School 1081010051 010051 นายกษิดิ์เดช กุลศรี 30/12/2463 - 1 เพชรเกษม ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.7600039,99.2400669 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010106 บ้านห้วยพลูหนัง Banhuaiplunung 1081010052 010052 นายมาโนช ด้วงชู 01/05/2513 0 3 - ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.73694578992,99.2523255944 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010107 บ้านพรุพี Prupee 1081010053 010053 เกียรติมงคล พูดเพราะ 03/11/2518 - 7 เพชรเกษม ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.7239904,99.2937827 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010108 บ้านบ่อมะม่วง banbomamuang 1081010054 010054 นายโอภาส คงภักดี 29/11/2442 - 4 บ่อม่วง ทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.6804012,99.2206026 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010109 บ้านทรายขาว Bansaikaw cshool 1081010049 010049 นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ 26/11/2442 - 2 เพชรเกษม ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.7454551,99.2669672 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010110 บ้านทุ่งคา BANTUNGKA 1081010050 010050 นายจงจรัส ภักดีพันธ์ 08/05/2500 - 5 - ทรายขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.7509431,99.2558663 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010111 บ้านนางรอง Bannarngrong 1081010073 010073 นายนิวัฒน์ ปรางค์ศรีอรุณ 17/05/2517 - 1 - พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1152641,99.2279289 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010113 บ้านทุ่งนุ้ย banthungnuy 1081010072 010072 นายบุญรัตน์ เบ็ดเสร็จ 17/05/2515 - 7 คลองท่อมลำทับ พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.01013412566,99.2131389788 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010114 บ้านเขาสามหน่วย bankhaosamnuay 1081010068 010068 นางสาวกิ้มล้วน แซ่ลิ้ม 25/11/2442 0 3 - พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.03258595587,99.1730835492 พื้นราบ อ.2 ป.6
81010115 บ้านพรุดินนา Banprudinna school 1081010069 010069 นายสิทธิพร สิงห์ชู 22/11/2452 80/1 2 - พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.04920072584,99.2357338359 พื้นราบ ป.1 ม.3
81010116 บ้านทับไทร Banthaptrai 1081010070 010070 นายสิทธิพร สิงห์ชู 01/07/2491 - 10 - พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.03078512,99.22869417 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010118 บ้านคลองชะมวง Banklongchamoung 1081010076 010076 นายบุญฤทธิ์ ย่องดำ 16/06/2510 บ้านคลองชะมวง 8 - พรุดินนา คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.0167578,99.2602441 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010120 บ้านพรุเตย Banprutuey 1081010064 010064 นายจินดา ช่างคิด 14/08/2467 53 3 - เพหลา คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0956822,99.1441509 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010122 บ้านบางใหญ่ Banbangyai 1081010066 010066 นางรัตนาภรณ์ ฤทธากรณ์ 10/06/2509 - 6 - เพหลา คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0546659,99.1416372 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010123 บ้านท่าประดู่ Banthapradoo School 1081010047 010047 นายรภัทกร บัวแก้ว 16/05/2500 112 4 - ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 7.9114464,99.0889244 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010124 บ้านควนใต้ Bankhuntai 1081010048 010048 นายพรชัย สัสดีเดช 16/07/2511 - 6 - ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.8188992,99.1387244 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010125 บ้านน้ำร้อน Bannumron 1081010044 010044 นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน 29/11/2442 - 7 - ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 7.8992585,99.1253675 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010126 บ้านห้วยน้ำขาว Banhouynamkhaw 1081010045 010045 นายสุขสันต์ ปานเพ็ง 26/11/2442 - 1 เพชรเกษม ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.8552475,99.1681498 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010127 บ้านท่งเสม็ด Bantungsmat 1081010046 010046 นายสัมภาส บุษย์เพชร 30/11/2499 0 2 - ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.840778111,99.11715396 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010128 บ้านทุ่งสูง Banthungsoong 1081010096 010096 นางจารุวรรณ ควนวิไล 19/04/2515 254 4 - เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.4937231,98.7161772 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010129 บ้านเขาล่อม BAN KOULOM 1081010097 010097 นางอารีย์ สิงห์ชู 23/11/545 - 1 - เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.456763,98.683921 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010130 วัดไพรสณฑ์ Watpraison 1081010093 010093 นางมลิวัลย์ ป่านเทพ 25/11/2442 - 3 เพชรเกษม เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.43844996003,98.7394775814 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010131 บ้านเขาแก้ว Bankaokrew 1081010108 010108 นายธนากร ทับไทร 23/11/545 13/1 4 - คลองยา อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3657053,98.9112025 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010132 บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) Ban klongya school 1081010109 010109 นายไพรวัลย์ จันทรา 22/05/2517 29/8 3 - คลองยา อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.3959394,98.8816334 พื้นราบ ป.1 ม.3
81010133 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 SAHAKORNNIKOMAOULUK 2 1081010111 010111 สมศรี จินา 01/05/2523 - 1 บกเก้าห้องเขาแก้ว คลองยา อ่าวลึก กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 0.0,0.0 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010134 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก๓ sahakornnikomaouluk3 1081010112 010112 นางมณฑิรา โสกี่ 05/03/2527 - 6 - คลองยา อ่าวลึก กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.3698447628,98.8665057672 พื้นราบ ป.2 ป.6
81010135 บ้านช่องไม้ดำ chongmaidum 1081010107 010107 นางฐิตาภา เหมรา 12/06/2517 ม.5 5 เขาแก้ว บ้านนบ คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3241884,98.8682848 พื้นราบ อ.2 ป.6
81010137 บ้านศาลาพระม่วง Bansalapramoung 1081010105 010105 นายประพันธ์ สุขย้อย 18/09/2500 บ้านศาลาพระม่วง 1 เพชรเกษม คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2825172,98.7991715 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010138 บ้านคลองหิน banklonghin 1081010106 010106 นายสงวน เสริฐสุรินทร์ 30/11/2479 - 2 - คลองหิน อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3027986,98.8146037 พื้นราบ อ.2 ป.6
81010139 วัดบางโทง watbangtong 1081010098 010098 นางสาววันทนา ปิติ 28/11/2442 - 0 - นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.5330702,98.7110481 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010140 ชุมชนวัดนาเหนือ chumchonwatnaneua 1081010094 010094 นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์ 25/11/2442 17 2 เพชรเกษม นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.50528170985,98.6946057921 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010141 บ้านบางเจริญ Banbangjaroen 1081010095 010095 นายมนัส แสวงการ 15/05/2509 121/1 5 นาเหนือ-พนม นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.5411575,98.72381 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010142 บ้านหนองหลุมพอ Ban Nonglumpho 1081010100 010100 นายเสน่ห์ ร่างมณี 17/05/2515 - 3 เพชรเกษม บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.30529716,98.77926964 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010143 บ้านกลางมิตรภาพที่44 Banklangmittraphap44 1081010103 010103 นายสุทน เทพรอด 02/05/2502 - 3 เพชรเกษม บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.3330849,98.7698169 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010144 บ้านเขางาม bankhaongam 1081010104 010104 นายษณกร พึ่งหล้า 28/11/2442 บ้านเขางาม 1 เซาเทินร์ บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.351345,98.78648667 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010145 บ้านหินราว BANHINRAW 1081010086 010086 รก.สมศรี ทองหอม 28/11/2442 บ้านหินราว 1 - แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3643667,98.6378426 พื้นราบ อ.2 ป.6
81010146 บ้านคลองแรด Banklongrad 1081010082 010082 นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง 12/01/2502 บ้านคลองแรด 5 อ่าวลึก-แหลมสัก แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3423654,98.681351 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010147 วัดสถิตโพธาราม wadsatitphotaram 1081010083 010083 นายมิตร คำเลี้ยง 29/11/2452 - 4 อ่าวลึก-แหลมสัก แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3112708,98.6633642 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010148 บ้านแหลมสัก Banleamsak 1081010084 010084 นายวิค ผิวเหลือง 25/11/2442 299 3 อ่าวลึก-แหลมสัก แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.278240456,98.64996396 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010149 บ้านอ่าวน้ำ Banaonam 1081010085 010085 นายพลภัทร ธีระกุล 21/11/2442 - 2 - แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.281101,98.647528 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010150 อ่าวลึก Aoluk 1081010079 010079 นายพิชิต สมสุข 28/04/2454 10/2 2 - อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 8.38169518716,98.7254639304 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010152 บ้านถ้ำเสือ Ban Tum Sue 1081010081 010081 นายสุนันท์ โพธิ์ทอง 26/11/2442 หมู่5 5 - อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3955075,98.6922945 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010153 บ้านห้วยปริศนา banhuoyprissana 1081010092 010092 นายสมศักดิ์ สินทรัพย์ 29/11/2442 - 1 อ่าวลึก-ปลายพระยา อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.42421891,98.7628299 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010154 บ้านอ่าวลึกน้อย Ban Aoluk-noi 1081010099 010099 นายอนุวัฒน์ อามีเราะ 26/05/2475 - 3 - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.30200595,98.74558889 พื้นราบ อ.2 ป.6
81010155 บ้านควนโอ Ban Khuan-o 1081010101 010101 นางฑิฆัมพร บุญญา 01/05/2500 0 5 - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.2810221,98.742187 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010156 บ้านบากัน BANBAKAN 1081010102 010102 นายสมาน สาครจิตร 16/05/2481 - 2 - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3062501611,98.7218900228 พื้นราบ อ.3ขวบ ม.3
81010157 ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ Chumchonbanaoluknuae 1081010087 010087 นางศมน แซ่เซี้ยน 27/11/2442 - 2 เพชรเกษม อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.394040867,98.74365155 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010158 บ้านทุ่ง Banthung 1081010088 010088 นางสุภา เอ่งฉ้วน 18/07/2486 - 3 - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.4126167,98.8006097 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010160 บ้านถ้ำเพชร baantampet 1081010090 010090 นางณิชาภัทร ประดิษฐ์ รักษาราชการแทน ผอ. 23/04/2517 - 6 - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3623323,98.7536308 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010161 บ้านในยวน Ban Naiyuan 1081010091 010091 นางนวรัตน์ ปรีชา 04/05/2502 - 1 - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.3609575,98.754478 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010162 บ้านคลองปัญญา BANKLONGPANYA 1081010170 010170 - 01/05/2513 - 6 - เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.5776238,98.8245984 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010163 บ้านนาเทา Bannatao School 1081010171 010171 นายวิสุทธิ์ เยาวนา 24/06/2485 - 2 หินดาน-บ้านตัวอย่าง เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.5310452,98.7951901 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010164 วัดช่องแบก Watchongbaek 1081010172 010172 นางสาวทิพรัตน์ สุขยัง 03/06/2471 80 1 - เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.5018484,98.7806535 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010165 วิทยาประชาคม Witthayaprachakom 1081010175 010175 นายไพฑูรย์ สนธิเมือง 30/05/2523 0 3 - เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.54851556143,98.819984746 พื้นราบ ป.1 ม.3
81010166 วัดเขาต่อ Wat Khao-To School 1081010179 010179 นายบุญยืน เปียตี้ 26/11/2442 บ้านเขาต่อ 4 พนน-นาเหนือ เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.5803196,98.7412049 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010167 โคกยอ kokyor 1081010180 010180 นางภัทรอนงค์ กาญจนคลอด 17/06/2515 - 7 - เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.5796317,98.741476 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010168 วัดบ้านนา Watbanna School 1081010181 010181 นายวิวัฒน์ ทุ่งคาใน 01/08/2481 - 6 - เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.6169108,98.7588324 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010169 บ้านบางโสก Banbangsok School 1081010182 010182 นางเสาวลักษณ์ คงกลัด 26/11/2442 - 5 - เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.5722539,98.7523875 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010170 บ้านบางหอย banbanghoi 1081010183 010183 นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน 30/11/2518 o 2 - เขาต่อ ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.6468312,98.7729496 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010171 สหกรณ์ประชาอุทิศ Sahakornpracha Uthit 1081010177 010177 นายณัฐพงศ์ วงษา 26/11/2442 - 6 - คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.4331019194,98.87356988 พื้นราบ ป.2 ป.6
81010172 วัดบางเหลียว wudbangleaw 1081010174 010174 นางทิพวรรณ วิเชียรรัตน์ 29/12/2457 - 2 - คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.4490171,98.8326576 พื้นราบ ป.1 ม.3
81010173 บ้านบกเก้าห้อง BANBOKKAOWHONG 1081010173 010173 นายประภาส รักด้วง 29/11/2442 190 3 อ่าวลึก-พระแสง คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.4571301,98.7917295 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010174 ชุมชนวัดหาดถั่ว chumchonwadhardthoa 1081010162 010162 นายสมนึก ปรีชา 01/01/2482 - 7 อ่าวลึก-พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.5563755,98.9083694 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010175 วัดนทีมุขาราม Watnateemukharam 1081010163 010163 นางสาวประจงจิตร สายสำลี 28/05/2468 เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 1 - ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 8.50079889019,98.8608739382 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010176 บ้านบางเหียน Banbanghean 1081010164 010164 นายสุจินต์ หมุกแก้ว 26/11/2442 หมู่ 6 6 พระแสง-อ่าวลึก ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.554747,98.8780113 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010177 บ้านปากหยา Banpakya 1081010165 010165 นายปริวรรต เทพณรงค์ 24/06/2485 1 3 อ่าวลึก-พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.4972987,98.8341737 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010178 บ้านคลองพระยา banklongpraya 1081010166 010166 นางวิไล เดชฤกษ์ปาน 30/11/2511 บ้านคลองพระยา 4 คลองพระยา-ปากน้ำ ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.4806939,98.8967346 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010179 บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง Bansriprayaratbumrung 1081010167 010167 - 29/11/2442 207 12 อ่าวลึก - พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.4895555,98.8264559 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010180 บ้านคลองพวนประทีปบำรุง Banklongpuanprateepbumrung 1081010168 010168 นางวารุณี ไชยสน 16/06/2519 158 9 คลองพวน ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.6407741,98.8905097 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010181 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ Banthalayhoi Rajudit 1081010176 010176 นายแลอง จันทร์เอียด 25/02/2523 1 10 - ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.638603,98.8487294 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010182 บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว Ban Kuankiew 1081010178 010178 นายฉลอง จันทร์เอียด 18/05/2535 3 13 - ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.6176091802,98.8471593652 พื้นราบ อ.1 ป.6 81010181
81010183 บ้านดินแดง Bandindang School 1081010193 010193 นายสุชาติ สุขไกร 21/05/2521 124 2 สวนปาล์ม - เคี่ยมงาม ดินแดง ลำทับ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.0097932,99.3908617 พื้นราบ ป.1 ม.3
81010184 บ้านควนแดง Bankhuandang 1081010192 010192 นางสาวกรกมล สมผุด 28/05/2515 179 6 - ดินอุดม ลำทับ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.067048,99.359608 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010185 บ้านเขาดินประชาพัฒน์ Bankhaodinprachapat 1081010194 010194 นายฐาปกร วังบัว 01/05/2528 17 4 - ดินอุดม ลำทับ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.08952492979,99.3947374821 พื้นราบ ป.1 ป.6
81010186 บ้านเสม็ดจวน Bansametjuan 1081010190 010190 นางสาวเวียงศิริ ไกรเกตุ 27/11/2442 282 2 ลำทับ-ป่าใหม่ ดินอุดม ลำทับ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.092823333,99.33689 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010187 บ้านหนองจูด Bannongjud 1081010191 010191 นายอาจินต์ ภูมาวง์ 03/06/2517 286 1 - ดินอุดม ลำทับ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.108404,99.3772771 พื้นราบ ป.1 ม.3
81010188 บ้านสะพานพน Bansaphanpon School 1081010188 010188 นายกริชศิลป์ วรินทร์เวช 20/06/2482 161 2 - ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.028779,99.316768 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010189 บ้านเกาะไทร bankorsai 1081010186 010186 นางอิศรา สุรัสวดี 01/01/2492 - 4 - ทุ่งไทรทอง ลำทับ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0619723,99.2641845 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010190 บ้านย่านอุดม Banyanudom 1081010187 010187 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง 29/11/2517 173 7 - ลำทับ ลำทับ กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.0196635,99.3341723 พื้นราบ ป.1 ม.3
81010191 บ้านลำทับ Banlamthap 1081010184 010184 นายคณิต โอทอง 26/11/2442 34/1 5 ลำทับ - ทุ่งใหญ่ ลำทับ ลำทับ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.0648208,99.2954428 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010192 บ้านนาพรุ Bannapru 1081010185 010185 นางสาวลัดดาวัลย์ ปริวัตรพันธ์ 26/11/545 0 2 ลำทับ-สินปุน ลำทับ ลำทับ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0939743,99.2914642 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010193 บ้านไร่พัฒนา Banraiphattana 1081010189 010189 นายนิยม รักษาแก้ว 06/05/2533 229 8 ลำทับ-ไร่คอก ลำทับ ลำทับ กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010194 บ้านเกาะจำ Ban Koh Jum school 1081010195 010195 นายวิราว์ วัฒนกิจ 23/11/545 105 3 - เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.7959762,98.9899306 บนเกาะ อ.1 ม.3
81010195 บ้านเกาะปู Bankohpoo 1081010196 010196 - 29/11/2511 112 2 - เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.8578453,98.9750866 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010196 บ้านเกาะศรีบอยา Ban koh siboya school 1081010197 010197 - 04/11/2507 123 6 - เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010197 บ้านเกาะฮั่ง Ban Kho hang 1081010198 010198 นายดำรง เสดสัน 30/11/2513 13 4 เหนือคลอง-แหลมกรวด เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.8676434,99.0186144 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010198 บ้านคลองเตาะ Banklongtoh 1081010199 010199 นางสวิตตา วิไลลักษณ์ 10/06/2500 ม.1 1 - เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.9182338,98.9925593 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010199 บ้านติงไหร BanTingRai 1081010200 010200 นายเฉลย ทองใบ 26/11/2442 60 5 - เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.8212354,98.9710213 บนเกาะ อ.1 ป.6
81010200 บ้านควน bankuan 1081010207 010207 นายอภิชาติ สัญจร 17/05/2514 168 1 - คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010202 บ้านคลองหมาก klongmak 1081010211 010211 นางสาวนิตยา สาระภี 24/11/2442 229 3 - คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.99,99.0 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010203 บ้านคลองหวายเล็ก klongwailek 1081010212 010212 นายปรีชา กาหลง 14/05/2514 97 6 - คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010204 บ้านแหลมกรวด leamkruat 1081010201 010201 นายธีระพันธ์ อาสนสุวรรณ 17/07/2500 151 8 แหลมกรวด คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.9124275,99.0266211 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010205 บ้านท่ายาง Bantayang 1081010217 010217 นายพิพัฒน์ หวันสู 17/05/2516 - 9 - เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010206 บ้านควนต่อ bankuantor 1081010208 010208 นายกิตติ เสริมเกียรติวัฒน์ 06/07/2482 210 3 คลองเขม้า ควนต่อ คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0354607,98.9710043 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010207 บ้านคลองเขม้า bankhlongkamau 1081010210 010210 นายสมศักดิ์ อาหลี 28/09/2466 121 2 - คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ ไม่อยู่ 8.0277271,98.986701 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010208 บ้านนาวง Bannawong 1081010213 010213 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ 28/11/2442 145 1 เหนือคลอง-แหลมกรวด คลองเขม้า เหนือคลอง กระบี่ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.0316647,98.9968873 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010209 ราชประชานุเคราะห์2 Rajaprajanugroh2 1081010206 010206 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ 27/11/2442 281 5 เพชรเกษม โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.0441919,99.0704166 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010210 บ้านควนเกาะจันทร์ bankuankohjan 1081010202 010202 เชตุพน ชูมณี 20/11/2520 144 7 คลองเสียด-พรุเตย โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.0806458,99.0885671 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010211 บ้านควนนกหว้า Bankuannokwa 1081010203 010203 นายสรายุทธ์ หลงขาว 07/04/2502 87 3 พรุเตย-โคกยาง โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0691018,99.0690307 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010212 วัดโคกยาง watkokyang 1081010204 010204 นายเพียร บุญเรือง 27/11/2454 137 4 บางผึ้ง-โคกยาง โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0691018,99.0690307 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010213 บ้านคลองรั้ว ban klongrua 1081010214 010214 นางสุปราณี งดงาม 26/11/545 170 1 - ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.9472584,98.9741174 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010214 บ้านคลองยวน BANKHLONGYUAN 1081010215 010215 นางพรทิพย์ สัสดีเดช 01/06/2472 166 3 - ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.97511,98.97547 พื้นราบ อ.1 ม.3
81010215 บ้านตลิ่งชัน talingchun 1081010216 010216 นายประยูร ศรีทอง 24/06/2489 166 2 - ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 12.5545635286,101.25001 พื้นราบ อ.3ขวบ ม.3
81010216 บ้านปากหรา banpakra 1081010218 010218 นายสุชาติ สาระวารี 01/05/2500 98 5 - ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.9904305,98.9458073 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010217 บ้านหาดยาว banhadyao 1081010219 010219 นายกิจจา อยู่เย็น 27/11/2442 106 4 - ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010218 บ้านทุ่งสาคร bantungsakorn 1081010205 010205 นางเจตนิพิฐ ขวัญนาค 28/11/2442 150 4 - ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 7.999794,99.0744298 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010219 บ้านเกาะไทร bankohsai 1081010220 010220 นางสุพัตรา ศิริรักษ์ 29/11/2442 214 9 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0319246,99.0334981 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010220 บ้านทุ่งประสาน Banthongprasan 1081010221 010221 นายทวีศักดิ์ ดำมุสิทธิ์ 17/06/2517 - 2 - ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.0272508458,99.0594830602 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010221 วัดธรรมาวุธสรณาราม WATTAMMAWUTSARANARAM SCHOOL 1081010222 010222 นายจรูญ แสนพันตรี 20/08/2462 254 6 - ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ ที่ธรณีสงฆ์ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 8.05620043017,99.0273197596 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010222 บ้านห้วยยูง BAN HUAI YOONG 1081010233 010233 นางวชิรา เลิศไกร ครูโรงเรียนบ้านห้วยยูงรักษาราชการแทน 22/06/2482 222 1 - ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.11548191973,99.0003637334 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010223 วัดห้วยคราม Wathuaykhram school 1081010231 010231 - 21/11/2471 146 6 - ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ ที่ธรณีสงฆ์ ไม่อยู่ 8.1270517,99.0134106 พื้นราบ ป.2 ป.6
81010224 บ้านห้วยมัด Banhuaymad School 1081010232 010232 - 24/06/2484 107 2 - ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.103678,99.0587328 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010225 บ้านนาปง Bannapong School 1081010228 010228 นางจอมขวัญ นครไธสง 01/04/2505 154 5 - ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1325674,99.0649448 พื้นราบ อ.3ขวบ ม.3
81010226 บ้านในทับ bannaitub 1081010229 010229 นางสาวอนุตตรา เมียนทอง ศรีชาย 21/06/2521 67 8 - ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.1713724,99.1160445 พื้นราบ อ.2 ป.6
81010227 บ้านบกห้อง banbokhong 1081010230 010230 นายวีระกุล กุลแก้ว 17/05/2517 47 7 - ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.22019,99.11329833 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010228 บ้านท่านุ่น Thanun 1081010227 010227 นางปาณิศา จำนงค์รัตน์ 18/04/2518 126 4 - เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0828093,99.0177256 พื้นราบ อ.3ขวบ ป.6
81010229 บ้านนาออก BANNAOK SCHOOL 1081010223 010223 นายมณี ทองบางพระ 17/05/2514 333 6 นาออก-คลองขนาน เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.04738815,99.01342968 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010230 ราชประชานุเคราะห์1 RAJAPRACHANUKROH1 1081010224 010224 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ 27/12/2464 1035 2 เพชรเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0662526,99.0027177 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010231 บ้านไร่ใหญ่ banraiyai 1081010225 010225 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ 24/09/2479 69 1 - เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 8.0490615,98.9934858 พื้นราบ อ.1 ป.6
81010232 บ้านไสโป๊ะ Bansaipo 1081010226 010226 สุทัศน์ เทพเกลี้ยง 01/03/2503 246 3 - เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 8.0772032,98.9957793 พื้นราบ อ.2 ป.6